awe

เราทำอะไร

                   โครงการ “จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด”หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Thaiteenpreg คือ โครงการที่พัฒนาเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.thaiteenpreg.com โดยเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ๒๑ จังหวัดนำร่อง ตามแนวทางของ “ภารกิจ ๙ ด้าน”