B4T จัดประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนงานป้องกันท้องในวัยรุ่น

0
453 views

B4T จัดประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนงานป้องกันท้องในวัยรุ่น หลังจากดำเนินการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่กรุงเทพฯ มาเป็นเวลา ๓ ปีร่วมกับกรุงเทพมหานคร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่กรุงเทพฯ หรือ Bangkok for Teen (B4T) ซึ่งสนับสนุนโดย สสส. จึงจัดประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ สำนัก ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการดำเนินงานเชื่อมโยงกับ ๕ ยุทธศาสตร์ ตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท โดยมี ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและข้อเสนอจากผู้บริหารทั้ง ๕ สำนัก