โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen) ได้ดำเนินงาน 9 ภารกิจ เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่ กทม. มาครบ 3 ปี แล้ว (ม.ค.58- ก.ค.61) โดยการสนับสนุนจาก สสส. จึงถือโอกาสรวมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขต กศน.กทม. สภาเด็กและเยาวชน กทม. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย) ชมรมสิทธิเยาวชนเพศวิถี ม.เอเชียอาคเนย์ และผู้แทนจาก สสส. รวมทั้งสิ้น 56 คน ร่วม “แลกเปลี่ยนประสบการณ์สรุปบทเรียน 3 ปี เพื่อวางแผนงานในการทำงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พื้นที่กรุงเทพมานคร ระยะ 2” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมา