ผู้จัดการโครงการฯ (ท่านรองธนูศักดิ์  วรรณคำผุย) ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม โดยกระบวนการ ครู ก ใจดี รุ่นที่ 1 (สพป.นพ.เขต 1) และร่วมเวทีเสวนา สนับสนุนสื่อ คู่มือการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครู 40 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม