จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยกลไกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจวบคีรีขันธ์โมเดล) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสจ.ปข. โดยมี คุณศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนพ.สสจ.ปข. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ อปท.ต้นแบบ (อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน , อบต.เขาล้าน อ.ทับสะแก , อบต.อ่าวน้อย อ.เมือง) ท้องถิ่นจังหวัด อบจ. ผู้แทน รพ. สสอ. รพ.สต. และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม