114 มีนาคม 2561 สนง.พมจ.ลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายงานป้องกันท้องวัยรุ่น จัดกิจกรรม “เวทีวิชาการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง”
     เวทีวิชาการ สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์
     เป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเป็นการขยายผลบทเรียนการทำงาน ร่วมขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมาย
     ✔คณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดลำปาง
     ✔หน่วยงานด้านการศึกษา
     ✔สถานศึกษา
     ✔สาธารณสุข
     ✔พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     ✔องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน
กำหนดการ
      เวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง
     ประธานในพิธีโดย นายสุรพล อินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
     กล่าวรายงานโดยนายภักดี พวงจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง
🔰🔰หัวข้อเวทีวิชาการ
     ⭕..การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปางโดยนายสุรพลบุรินทร์คราพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
     ⭕..การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ. ศ. ๒๕๕๙ สู่รูปธรรมการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
     🎉 ตลาดนัดวิชาการ ฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ประสบการณ์ บทเรียน จากพื้นที่ 3 อำเภอ และ สื่อเพศ ของเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ภาคเหนือ  โรงเรียนเสริมงามวิทยา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
     ⭕..สานสัมพันธ์เครือข่ายสะท้อนการแลกเปลี่ยน อนารยชนแนวทางการเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเยาวชนจังหวัดลําปาง โดย ดร.ธิดารัตน์ บุญกุณะ และคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
     ❌❌ ปิดกิจกรรมการประชุม “เสียงจากเยาวชน”