วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สสจ.นครสวรรค์

นายสุวัฒน์  บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพศ. ,รพช., สสอ. และตัวแทนจากรพ.สต. รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์และโรงพยาบาลบรรพตพิสัย วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นให้ผ่านมาตรฐาน สร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือการป้องกัน และดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นในจังหวัดนครสวรรค์