วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมทอง 3 โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
นางลักขณา  รัตนศรีทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุในการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุมีทักษะในการสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศ และสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือป้องกัน และส่งต่อบริการสุขภาพวัยรุ่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 40 คน กระจายทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครสวรรค์