เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่ามมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้จัดประชุมการสร้างระบบบริการที่เชื่อมโยงด้านสุขภาพ การศึกษาและสังคมในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาจังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริการช่วยเหลือนักเรียนและการส่งต่อเมื่อพบวัยรุ่นประสบปัญหา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู อาจารย์ กศน.อำเภอ กำนันตำบลนครสวรรค์ตก ตำรวจ ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครสวรรค์  อสม.  อพม. ตัวแทนผู้ปกครอง ทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์