เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสีป่าคา โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศและเปิดใจพ่อแม่ ผู้ปกครองของวัยรุ่นในโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน รวม  ๕๐ คน

พร้อมนี้ได้เปิดพื้นที่เวทีท้องถิ่น นำโดยท่านนายกอบต พร้อมผู้นำชุมชน คุณหมอในชุมชน รพสต. เข้าร่วมกิจกรรม และมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนำสภาเด็กร่วมกิจกรรม เปิดเวทีให้เยาวชนแกนนำได้ลงมือวางแผนและจัดกิจกรรม  ภาคีมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนถือเป็นความภาคภูมิใจที่ทางสสส.ให้งบประมาณมาเพื่อความยั่งยืนในท้องถิ่นได้ร่วมลงแรงและกำลังใจ พ่อแม่ ผู้ปกครองฝากขอบพระคุณและชื่นชมทางโครงการฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้