นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จ.นครพนม  ให้ความสำคัญและให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว” ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของวัยรุ่นในตำบลเป้าหมาย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน ๔๐ พร้อมลูก ๒๐ คน  รวม  ๖๐ คน

 

ขอขอบคุณวิทยากรจากคลินิกวัยรุ่นรพ.บ้านแพง รพสต.หนองแวง รพสต.นาพระชัย รพสต.คำนกกก  มาให้ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในพื้นที่ พร้อมกันนี้ท่านนายกอปท.ให้เกียรติร่วมเสวนาพบวัยรุ่นในพื้นที่ อบต.หนองแวง , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือส่งต่อ และเยาวชนแกนนำของโครงการฯ (ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรม และผ่านเวทีระดับชาติมาเป็นคนคิดกระบวนการอบรมพร้อมจัดฐานให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง) รวมถึงแกนนำในพื้นที่ร่วมจัดกระบวนการอบรมอีก ๑๐ คน

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ ปรับทัศนคติพ่อแม่ลูก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว   กิจกรรมสำเร็จเพราะ….ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจ