โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศและเปิดใจพ่อแม่ ผู้ปกครองของวัยรุ่นในโรงเรียนเป้าหมาย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวชมพู   โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียนรวม  ๕๐ คน โดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรม อยากให้มาจัดบ่อย เพราะสามารถเปิดใจ และได้หลักการกลวิธี ทักษะ ความรู้ที่จะนำไปใช้ และรู้วิธีสังเกตพฤติกรรมลูกหลานได้  ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

พร้อมได้เปิดพื้นที่เวทีให้ท้องถิ่นโดยท่านนายกอบต. พร้อมผู้นำชุมชน คุณหมอในชุมชน รพสต. เข้าร่วมกิจกรรมและมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนำสภาเด็กร่วมกิจกรรม