วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และแพทย์หญิงสมสิริ  สกลสัตยาทร ประธานโครงการฯ พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น วัยเรียน ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู อาจารย์ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว และอำเภอ   แม่วงก์  ซึ่งมีมูลนิธิแพธทูเฮลท์  มูลนิธิไลออนส์ปากน้ำโพ และไลออนส์พระบางเข้าร่วมประชุมด้วย