วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโครงการอบรม “วัยใส วัยทีน ท.ใส่ใจเรื่องเพศ” ให้กับ นร. ป.4 – ม.จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 7) โดยมีทีมงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลำปาง ทีมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น กลุ่ม  กลุ่มเด็กเล็ก ป.4-5 และ กลุ่มเด็กวัยรุ่น ตอนต้น ป.6 – ม.1