อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 สนง.พมจ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับชุมชน (ศพค.) จำนวน 200 คน ณ โรงแรมบุตย์น้ำทอง อ.เมือง ลำปาง
โอกาสนี้ ต้อม เบญญา เอมาวัฒน์ ผู้ประสานงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ร่วมเสวนา เรื่อง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ลดความรุนแรงในครอบครัว โดยได้นำเสนอ สถานการณ์เยาวชน ผลกระทบในเรื่องเพศสัมพันธ์ และ ความสำคัญของครอบครัวในการหนุนเสริมพลังบวกของเด็กและเยาวชน รวมถึง การสื่อสารเชิงบวก สื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว พร้อมออกบูธแนะนำกิจกรรมของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งนี้ มี จนท.อปทและ คณะทำงาน ศพค. ให้ความสนใจอย่างมาก