วันที่ 14 ธันวาคม 2560  นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครสวรรค์ แก่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งนำทีมโดย พญ.นันทา  มาระเนตร นายกสมาคมฯ พญ.สมสิริ สกลสัตยาธร ที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว ปากน้ำโพ พระบาง และผู้แทน ณ ห้องประชุม 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์