วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 1,000 คน ในงานมีกิจกรรมการตรวจประเมินความพิการ  การจดทะเบียนความพิการ การสมัครงานของคนพิการ การส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ กิจกรรมของศูนย์บริการทั่วไป และผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมเวทีแสดงความสามารถของคนพิการ มีของรางวัลมากมาย และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ การป้องกันเอชไอวีเอดส์ และการเลี้ยงลูกยุคไซเบอร์