คณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.เมือง จ.ลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง 
รพ.ลำปาง พมจ.ลำปางและทีมวิทยากรเวชกรรมสังคม รพ.ลำปาง จัดอบรมกลุ่มเยาวชนเปราะบางในชุมชนเขตเทศบาล 30 คน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทักษะการปฏิเสธ และการคุมกำเนิด ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โดยในสองวันนี้ได้รับกำลังใจ และการเยี่ยมชมกิจกรรมจากท่านรองนายกฯ นายแพทย์สุรทัศน์ พงศ์นิกร ท่านรองปลัดเทศบาล และ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครลำปาง