เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เชิญตัวแทนจาก พมจ. สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ม.ราชภัฏ ม.ธรรมศาสตร์ และคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด รวม 20 คน ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในจังหวัด และวางแผนงานที่จะร่วมกันก้าวต่อไป ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง