8-9 ธันวาคม 2560 ทีมติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง นำโดย อ.โก๊ะ ศิริพรรณ  และทีมวิทยาลัยพยาบาลฯ อุตรดิตถ์ ลงเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการฯ โดยสัมภาษณ์รายบุคคลและรายกลุ่ม ใน อำเภอ(พื้นที่ สสส.ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ตัวแทนจากสาธารณสุข อปท. ครู พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น และวัยรุ่น รวม 82 คน