เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา  มาระเนตร์ นำทีมกรรมการสมาคมฯ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร พญ.สุรางค์รัตน์  วรรธนะภูติ และ พญ.เบญจพร  ปัญญายง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณจันทนา  ศิริโยธิพันธ์ และคุณศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม รก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และภาคีเครือข่ายระดับอำเภอร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งในช่วงบ่ายคณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลกุยบุรี