เมื่อวันที่ 
27 – 29 พ.ย. 2560 ทีมวิจัยประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนโดย สสส. นำโดยดร.กฤตยา แสวงเจริญ และทีม ศ.ดร.ศิริพร (ผู้ประเมินภายใน 3 คน) ลงพื้นที่สัมภาษาณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องที่อำเภอน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นได้แก่

  • กลุ่มพ่อ แม่  (พ่อ 6 คน แม่ 6 คน) เพื่อติดตามว่า หลังจากพ่อ/แม่/ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกแล้ว นำไปใช้ในบ้านแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง
  • กลุ่มวัยรุ่น (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) และบุคลากรสาธารณสุข (แพทย์ 1 คน พยาบาล 3คน)  เพื่อติดตามรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ รวมถึงประสบการณ์การใช้บริการด้านสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน
  •  กลุ่มครู (ชาย 6 คน หญิง 6 คน)  เพื่อติดตามรับรู้การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนที่ร่วมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน