จากการประชุมปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
เรื่อง เชื่อมร้อยภารกิจ 9 ด้าน สู่การขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ท่านสามารถแนะนำสมาชิก/ทีมจังหวัด ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้อง ติดตามรายละเอียด รวมถึงดาวน์โหลดสไลด์ที่เกี่ยวข้องจากการประชุมได้ ดังนี้

 1. กำหนดการประชุม 16-17 .. 2560
 2. ขวบปีแรกของการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ..2559 และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  โดยนายแพทย์กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง  ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (16 .. 2560เวลา 09.30-10.00 .)
 3. .ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล นำเสนอผลการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 20 จังหวัด และข้อมูลจากวิจัยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น (ผลการวิจัย ณ เดือนสิงหาคม 2560)  ผู้ดำเนินโครงการ  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (16 .. 2560 เวลา 10.00-10.30 .)
 4. เชื่อมร้อยภารกิจ 9 ด้านสู่การขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์   โดยมีกรอบการวิเคราะห์ 4 ด้าน ตามภารกิจที่สอดคล้องกับแต่ละกลยุทธภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน  โดยกรอบ 4 ด้านในการวิเคราะห์ ได้แก่

1)       การสนับสนุนทางนโยบาย และ การบูรณาการ (Policy and collaborative Efforts)

2)       การแบ่งบทบาท การทำงานเป็นทีม การจัดการทีม และความเป็นผู้นำ (teamwork and Leadership)

3)       สมรรถนะที่จำเป็น และการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (Competency)

4)       การเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล งบประมาณ และการสนับสนุนวิชาการ (Resources)

ดาว์โหลดไฟล์ด้านล่าง

 1. ดาว์โหลด กำหนดการ 16-17 พ.ย. 2560
 2. ดาว์โหลด กลุ่มย่อยยุทธศาสตร์ 5 มิราเคิล 16-17 พ.ย.
 3. ดาว์โหลด การขับเคลื่อน พรบ_16 พ.ย.60
 4. ดาว์โหลด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้16Nov17-นำเสนอวิจัยประเมินผลระยะที่ 1และ2สำรวจ8 จังหวัด
 5. ดาว์โหลด ยุทธศาสตร์ที่ 1
 6. ดาว์โหลด ยุทธศาสตร์ที่ 2
 7. ดาว์โหลด ยุทธศาสตร์ที่ 3
 8. ดาว์โหลด ยุทธศาสตร์ที่ 4