เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม(Choices) เป็นการรวมตัวกันของคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับทุกทางเลือกเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย มีเครือข่ายส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกือบทั่วประเทศ ได้จัดงานเพื่อรณรงค์ร่วมกับสากลเนื่องในวัน International Safe Abortion Day โดยการจัดเสวนา Abortion 4G/ทำแท้ง 4 จ. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ร้านเพื่อนรัก ซึ่ง Abortion 4G ประกอบด้วย Good Technology Good Service Good Law และ Good Life ทั้ง 4 ประเด็นแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าทั้งเชิงนโยบาย เชิงเทคโนโลยี เชิงบริการ ที่เป็นปัจจัยทำให้ชีวิตของผู้หญิงมีทางเลือกที่ปลอดภัยมากขึ้น ดำเนินรายการโดย คุณจิตติมา ภาณุเตชะ (ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง) ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้ร่วมอภิปรายถึงการทำแท้ง 4G ดังนี้

 

1.Good Technology (เทคโนโลยีเจ๋ง) โดยแพทย์หญิงอรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาตร์-นรีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมออรวี กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยอย่างมาก นั่นคือ การใช้ยาไมฟีพริสโทนหรืออาร์ยู 486 (Mifepristone/RU-486) และไมโซพรอสทอลหรือไซโตเทค (misoprostol /Cytotec) คนไข้สามารถรับยาไปใช้ที่บ้านได้เอง โดยการกินยาไมฟีพริสโทน 1 เม็ด หลังจากนั้น 24-48 ชั่วโมง ให้ใช้ยาไมโซพรอสทอล เหน็บช่องคลอด เหน็บทางทวาร อมใต้ลิ้น หรืออมใต้กระพุงแก้ม จนกว่ายาจะละลาย ที่สำคัญควรมีคนอยู่ด้วยไม่ควรทำเองตามลำพัง สำหรับอายุครรภ์ที่เหมาะสมควรน้อยกว่า 9 สัปดาห์ มีความปลอดภัยถึง 92-98% ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก หากอายุครรภ์มากกว่า 9 สัปดาห์ ก็ยังสามารถใช้วิธีนี้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่แต่ละโรงพยาบาลจะมีเงื่อนไขการให้บริการที่ต่างกัน กรณีนี้สามารถโทรปรึกษาสายด่วน 1663 ได้เพื่อช่วยประสานส่งต่อให้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง คือ เคยผ่านการผ่าท้องคลอด ท้องนอกมดลูก หรือมีโรคประจำตัว อาจไม่สามารถใช้วีธีนี้ได้ ถึงแม้ว่าวิธีการใช้ยาจะมีผลไม่ถึง 100% แต่ก็เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สะดวก ไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีต และทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

2.Good Service (บริการจริงใจ) โดยนายแพทย์นิธิวัทธ์ แสงเรือง เครือข่ายแพทย์อาสา R-SA1

คุณหมอนิธิวัทธ์ กล่าวถึง การให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมว่า ในฐานะผู้ให้บริการควรให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกฐานะ เชื้อชาติและศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย การดูแลรักษาคนไข้แบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับการให้บริการ คือ การทำงานเป็นทีม เพราะหมอคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่บุคคลในสถานบริการเท่านั้นแต่รวมถึงเครือข่ายอย่างเช่น กลุ่มทางเลือกที่ทำงานเป็นเครือข่าย หรือเครือข่าย R-SA ที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและยังมีสายให้คำปรึกษา 1663 ที่จะเป็นผู้ช่วยประสานส่งต่อคนไข้ให้เข้าถึงบริการง่ายขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ สถานพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศยังมีน้อย ทำให้คนไข้ต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัด ดังนั้นการส่งต่อควรมีครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้คนไข้สามารถเข้ารับบริการได้ในจังหวัดที่สะดวก

3.Good Law (ตำรวจไม่จับ) โดยรศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ได้กล่าวว่า กฎหมายไทยเกี่ยวกับการทำแท้งยังอยู่สภาวะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ในอนาคตอาจมีการแก้ไขข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทางเครือข่ายสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในปรับแก้กฎหมายได้โดยการส่งตัวแทนเข้าพูดคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของผู้หญิงที่เลือกทำแท้งนอกระบบและร่วมกันสร้างทางเลือกให้ผู้หญิงมีชีวิตที่ดีขึ้น หากคณะกรรมการพูดถึงเรื่องศีลธรรมกับกฎหมาย ก็สามารถอธิบายได้ว่า การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมไม่ควรนำเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ต้องพิจารณาผลกระทบที่มีต่อความสงบของสังคม อย่างเช่น การพูดโกหกผิดศีลธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้กระทบต่อความสงบของสังคมก็ไม่ถูกจับ ประเด็นนี้สามารถที่จะนำมาอธิบายและสร้างความเข้าใจต่อคณะกรรมการได้ ผมคิดว่า คณะกรรมการจะรับฟัง และกฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการสนับสนุนจากภาครัฐและเชื่อว่าแพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพจะให้ความร่วมมือมากขึ้น ถ้าเป็นเรื่องของทัศนคติก็อยากให้องค์กรเอกชนช่วยจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไป

4.Good Life (ชีวิตแจ่มใส) โดยคุณชนกนันท์ รวมทรัพย์ กลุ่มทำทาง Women Help Women

คุณชนกนันท์ กล่าวว่า เมื่อผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยากหาทางเลือกให้กับชีวิตของตัวเอง ปัจจัยทางเลือกที่สำคัญคือ การเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร และเทคโนโลยีที่ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายที่ชัดเจน หากปัจจัยทั้ง 3 อย่าง มีความเอื้ออำนวยต่อชีวิตของผู้หญิงก็จะมีทางเลือกมากขึ้น ต้องเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนไม่มีใครอยากทำแท้ง การนำทัศนคติ ความคิด ความเชื่อทางสังคมมาตีตราผู้หญิงที่ทำแท้งว่าเป็นคนไม่ดี หรือ การทำแท้งคือการฆ่าคน หรือนำเรื่องบาป บุญ มาเป็นสิ่งตัดสินผู้หญิงจนทำให้รู้สึกผิดกับ

ทางเลือกของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากฎหมายเสียอีก ดังนั้นสังคมต้องช่วยกันหาทางออกและช่วยอธิบายความหมายสำหรับผู้หญิงอย่างไม่ลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ถ้าเราเลือกเดินตากฝนทั้งที่รู้ว่าจะทำให้เป็นไข้หวัด แต่ก็เลือกที่จะเดินเพราะเรารู้ว่าไม่สบายเป็นไข้หวัดก็ไปหาหมอได้ แต่พอเราเลือกที่จะมีเพศสัมพันธ์ทั้งรู้ว่าอาจจะทำให้ท้องกลับไปหาหมอไม่ได้ ถูกการตีตราและถูดลดคุณค่าของความเป็นผู้หญิงลง จนบางทีเลือกทางออกให้กับตัวเองในทางผิด ดังนั้นเราต้องออกจากรอบความคิด ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นความเคยชินที่มากดทับสิทธิ์ของผู้หญิง

การแสดงความคิดเห็น โดยดร.วราภรณ์ แช่มสนิท แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

ดร.วราภรณ์ กล่าวสรุปว่า “มดลูกของผู้หญิง” ถูกล้อมรอบไปด้วยการจัดการทางการแพทย์ทั้งเครื่องมือเทคโนโลยี การเข้าถึงบริการ การได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายการทำแท้งที่ยังคงคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัจจัยเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่มีความซับซ้อน ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ ที่เข้ามาเป็นกรอบชีวิตหรือกำหนดแนวทางการใช้ชีวิตของผู้หญิง จนในที่สุดมดลูกของผู้หญิงก็หาทางออกไม่เจอ

เรามาร่วมหาทางออกให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีทางเลือกที่ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการทำแท้งแบบ 4G / 4 จ. “เทคโนโลยีเจ๋ง บริการจริงใจ ตำรวจไม่จับ ชีวิตแจ่มใส”

เรียบเรียงโดย จุฑารัตน์ ดวงนุรัตน์

ดาว์โหลดเอกสารประการประชุม
Resident_Medabort_OC
SA_270917