เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 คลินิกวัยรุ่นและศูนย์แพทย์ชาตะผดุง รพ.ขอนแก่น ได้ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ โรงเรียน ชุมชน และเครือข่าย หน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจัดหาสื่อ รวมถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัยรุ่นแบบองค์รวม(ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ)และอนามัยเจริญพันธุ์