โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok for Teen : B4T) ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดค่ายเสริมทักษะแกนนำเยาวชนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ คุ้มพญาซอ จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือแกนนำนักเรียน จำนวน ๕๒ คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน ๙ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ แห่ง ได้แก่ มัธยมบ้านบางกะปิ มัธยมประชานิเวศน์ มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มัธยมปุรณาวาส มัธยมวัดสุทธาราม แก่นทองอุปถัมภ์ นาหลวง และวิชูทิศ และศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม และนักศึกษาแกนนำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมเป็นพี่เลี้ยงจัดค่าย

 

        จากการที่โครงการฯ ได้พัฒนาแกนนำเยาวชนสุขภาวะรุ่นที่ ๑ เพื่อเป็นแกนนำสร้างความเข้าใจเรื่องเพศและเอดส์กับเยาวชนด้วยกันทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อปี ๒๕๕๘ นั้น แกนนำฯ รุ่นที่ ๑ได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมฉายหนังสั้น อบรมให้ความรู้เรื่องเพศกับรุ่นน้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องของรุ่นต่อรุ่น และมีการขยายผลความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องและปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน จึงเป็นที่มาของการจัดค่ายเสริมทักษะฯ พัฒนาแกนนำเยาวชนฯ รุ่นที่ ๒ ครั้งนี้

นอกจากแกนนำเยาวชนฯ รุ่นที่ ๒ จะได้เรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์ในค่ายครั้งนี้แล้ว แกนนำยังได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทั้งการสื่อสารที่ดี การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยังได้ทำความเข้าใจตนเอง วิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แกนนำฯ จะต้องกลับไปทำงานต่อด้วย

 

ก่อนจะปิดค่าย แกนนำเยาวชนฯ รุ่นที่ ๒ นี้ได้ร่วมกันสร้างเพจชื่อว่า Teen Story Lovecare เพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอผลงาน รวมถึงการสื่อสารประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับแกนนำเยาวชนสุขภาวะรุ่นที่ ๒ ของกรุงเทพฯ ได้จากที่นี่ https://www.facebook.com/groups/121286688555945/