ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พมจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย เขตพื้นที่การศึกษาแรงงาน วัฒนธรรม ฯลฯ รวม 20 ท่าน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชจังหวัด นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์  เป็นประธานและ นายสุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ นำเสนอสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเชียงราย และ นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ได้ร่วมชี้แจงรายละเอียดของพรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น