“หยุด!!! ต่างคนต่างทำ”…… ความเห็นกว่า 60 เสียงจากภาครัฐ เอกชน และ เยาวชน จากกว่า30 หน่วยงาน ในคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น กรุงเทพ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน 2 ปี  จุดเด่นที่เห็น คือทุกหน่วยงานตั้งใจทำงานเพื่อความปลอดภัยของวัยรุ่น แต่อยากแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของการทำงานของแต่ละหน่วยงานและการลงพื้นที่ โดยการแชร์และเปิดเผยข้อมูลให้คนทำงานได้รับรู้ร่วมกัน  ผ่านการใช้ต้นทุนของกรุงเทพทางการใช้โซเชียล Bangkok 4 Teen หวังการต่อยอดสู่การใช้ Google Map

วันที่ 28-30 มิย 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ