โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน เป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวที่ใช้การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกชั้นปี ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนมากว่า 4 ปีแล้ว มีระบบการติดตามการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

โดยในการสอนจะมีทีม Coach ของวิชาเพศศึกษารอบด้าน ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคุณครูจากกลุ่มสาระนั้น ๆ เป็นผู้ประเมินและพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูในชั้นเรียน

คลิปวดีโอจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc