วันที่ 6 ก.ค. 60 จ.ลำปาง จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เขต 2 จำนวน 60 คน ณ……… อ.เมือง จ.ลำปาง