วันที่4 ก.ค. 60 จ.กระบี่ จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ  และทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่