วันที่ 5 ก.ค. 60 จ.ตาก การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานท้องวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก