วันที่ 6-8 ก.ค.60 จ.เชียงราย จัดอบรมแกนนำเยาวชนในพื้นที่อำเภอพาน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ การใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ กรุณารีสอร์ท อ.พาน จ.เชียงราย