หนังสือรวมบทความจากเว็บไซต์ 3c4teen “เคล็ดลับในการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น” เล่มนี้ เป็นการคัดสรรบทความที่เผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นได้ใช้เป็นแนวทางในการทํางานบริการด้านสุขภาพแก่วัยรุ่นให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงสิทธิและการรักษาความลับเพื่อสร้างความมั่นใจในการมาใช้บริการของวัยรุ่น

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen