วันที่ 27-28 มิ.ย.60 จ.ชัยภูมิ จัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจแก่เยาวชนอำเภอเขียว เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ สื่อและโลกออนไลน์ รวมถึงพัฒนาการของวัยรุ่น โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนประถมศึกษาชั้นปี 6 ในพื้นที่อำเภอภูเขียว จำนวน 50 คน ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ