วันที่ 27 มิ.ย.60 จ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอแม่สาย เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานท้องวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอแม่สายและร่วมกันวางแผนงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานในปีที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย