วันที่ 22-23  มิ.ย.60 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการที่ปลอดภัย จัดการประชุมวิชาการ R-SA ภาคกลาง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาแนวทางการดูแลและบริการทางเลือกในสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา