วันที่ 25 มิ.ย. 60 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยแม่วัยรุ่นอำเภอแม่ออน เพื่อศึกษาปัญหาความต้องการและวิเคราะห์สถานการณ์แม่วัยรุ่นในพื้นที่ รวมถึงร่วมกันวางแผนการทำงานและออกแบบกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่วัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่