สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตระหนักถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพศได้อย่างรอบด้านและมีความต่อเนื่อง

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน “เพศศึกษารอบด้าน” เพื่อให้ครู นักเรียนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศที่ถูกต้อง ปราศจากการตัดสินและตีตรา เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ดาวน์โหลดที่นี่