วันที่ 17 มิ.ย.60 จ.ลำปาง จัดอบรมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการให้คำปรึกษาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่นให้กับครูในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สถานการณ์วัยรุ่นในจังหวัด  จิตวิทยาวัยรุ่น และเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาและแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีครูจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และอาชีวศึกษา จำนวน 70 คน ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซีย อ.เมือง จ.ลำปาง