ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย.60 จ.เพชรบุรี จัดอบรมแกนนำเยาวชนรุ่น 1 และ 2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ อุปกรณ์คุมกำเนิดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ โดยผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำเยาวชนใน จ.เพชรบุรี จำนวน  109 คน ณ ที เอแอนด์บีรีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี