พบกับต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นและการรังแกกันของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ที่มีระบบการดูแลนักเรียน โดยการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ และระบบดูแลนักเรียนที่กล่าวว่า ท้องแล้วสามารถเรียนต่อได้” ของโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย

หมายเหตุ จากการประชุมวิชาการ “ติวเข้ม 4 เมนู เทคแคร์ท้องวัยรุ่น” ในวัน 27-28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ