วันที่ 10-11 มิ.ย.60 โครงการสายปรึษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย จัดประชุมอาสาสมัครเลิฟแคร์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การคุมกเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการให้บริการในระบบบริการสุขภาพ รวมถึงเครือข่ายบริการและแนวทางในการส่งต่อตามทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน ณ ริเวอร์ไรน์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี