วันที่ 5-6 มิ.ย.60 จ.กระบี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานท้องวัยรุ่น และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนทำงานท้องวัยรุ่นให้มีสมรรถนะการทำงานที่เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการทำงานท้องวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่