วันที่ 29 พ.ค.60 จ.ชัยภูมิ อ.ภูเขียว จัดอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และร่วมออกแบบกิจกรรม และแนวทางการจัดบริการที่สอดคล้องกับวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงพยายาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ