31 พ.ค.60 จ.เลย จัดประชุมคณะผู้บริหารและครูระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาภายใต้รูปแบบ Loei Buddy Model  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย