หลักการสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในการลงทุนเพื่อส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น คือ ต้องสร้างโอกาสด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้วัยรุ่นโดยอยู่บนฐานสิทธิมนุษยชน  ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางวัยรุ่นทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  ที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งการออกแบบแผนงานและบริการที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้วัยรุ่นตระหนักถึงศักยภาพของตนในการมีส่วนร่วมด้านสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ จะทำให้วัยรุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้ แต่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่ลงไปทำในหลายระดับ ทั้งกับตัววัยรุ่น  กับครอบครัว กับชุมชน และระดับสังคมวงกว้าง

แนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นมีความสำคัญอย่างไร และทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง อ่านได้ด้านล่างค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก : เว็บไซต์3c4teen