วันที่ 29 พ.ค.60 จ.เชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานใน 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพาน และอำเภอแมสาย ร่วมวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงราย