ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ค.60 จ.นครพนม จัดอบรมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศให้กับตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นใน 3 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพง และอำเภอธาตุพนม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศ และเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลานที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ โดยมีตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 160 คน ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.บ้านแพง โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อ.เมือง และวัดบ้านโสกแมว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม