วันที่ 17-19 พ.ค.60 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น1663 และเครือข่ายส่งต่อบริการที่ปลอดภัย จัดการประชุมวิชาการ R-SA ภาคเหนือ และการประชุมเครือข่ายส่งต่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม นวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือและส่งต่อผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่